Reglament Canicross i Canibtt

REGLAMENT  CANICROSS  I CANIBTT

  1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1. La participació del Canicross vinyes del Penedes implica l’acceptació del present reglament.

1.2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa. En cas de ser menor és obligatori presentar una autorització del pare, mare o tutor el dia de la cursa o fer-la el mateix dia.

1.3. Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.

1.4. Els corredors han d’haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

1.5. La carrera podrà acollir un límit màxim de 200 corredors.

1.6. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior.

1.7. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la carrera.

1.8. El canicross Vinyes del Penedes és una cursa que els corredors formalitzaran una inscripció per un recorregut de 6,5km.

1.9. Caldrà arribar mínim 1 hora abans de la marxa per tal que els veterinaris puguin fer un control a cada gos, a excepció de qui presenti la tarja del CCPC. Cada corredor haurà d’identificar-se amb document oficial en vigor DNI, passaport, etc. I si es federat o soci IPA justifica-ho.

1.10. Els gossos, que sense ser catalogats com a “perillosos”, tendeixin a ser conflictius davant de persones o gossos hauran de fer la sortida amb morrió o bé sortir al final. L’esportista considerarà la conveniència de mantenir el morrió durant tota la carrera, sempre i quan no dificulti la respiració normal del gos, i sobretot pateix. El propietari del gos serà l’únic responsable de l’animal.

1.11. El gos ha de tenir més de 12 mesos d’edat per a poder participar en Canicross i mes de 18 mesos per participar al Canibtt, si no és el cas serà decisió del veterinari donar l’apte d’aquell gos per participar.

1.12. Tots els participants, tant persones com gossos, han de ser respectuosos entre ells. No s’admetran conductes violentes de cap tipus. L’associació es permet el dret d’admissió en casos contraris.

1.13. No està permès forçar al gos a continuar si no pot anar més ràpid, ni empènyer-lo des de darrere o estirar-lo forçosament.

1.14. El temps d’arribada es determinarà en travessar el gos la línia de meta, sempre i quan el propietari l’acompanyi.

1.15 En una cursa on hi hagi Canicross i Canibtt només és podrà córrer amb dos gossosper fer les dues modalitats. En cap cas un participant podrà fer dues modalitats amb un mateix gos.

 

MATERIAL I CARTILLES DE VACUNACIONS.

2.1. Durant la cursa, el gos ha d’anar lligat en tot moment durant l’esdeveniment mitjançant sistema Canicross homologat.

Durant la resta del dia, els gos pot anar lligat amb la corretja de passeig.

2.2. Cada gos ha de tenir al dia la cartilla de vacunacions (no cal la vacuna antirrábica) i ha d’estar lliure de qualsevol malaltia contagiosa. Si el gos no porta implantat el microxip l’organització no se’n farà responsable i no podrà participar.

 

RECOLLIDA DE DORSALS.

3.1. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls i a l’arribada a meta.

3.2. L’entrega de dorsals es farà el mateix dia de la cursa, 1 hora abans de la sortida en el punt d’acreditacions i el dia anterior entre les 18 i 19 hores.

3.3. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport o el DNI i la llicència federativa i carnet IPA si cal, el control veterinari s’haura de pasar igualmente al día següent

 

CONTROLS

4.1. En cas que un corredor es trobi amb el cotxe escombra ( personal encarregat de tancar la cursa), haurà d’abandonar en el següent lloc adient.

4.2. Temps límit per a realitzar la cursa 60 minuts

 

AVITUALLAMENTS

5.1. Durant el recorregut de la cursa hi haurà un avituallament liquid (aigua), mes enllà de la meritate de la cursa.

5.2. A l´arribada  hi haurà aigua, refrescos, begudes isotòniques, energètiques, fruita,etc.

 

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

6.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.

 

 

RETIRADES

7.1. Els corredors que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en el punt de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre.

7.2. L’organització només es compromet a tornar als participants en el punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.

7.3. L’organització no tornarà als participants que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta.

7.4. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.

 

EMERGÈNCIES

8.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència.

8.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.

 

  1. NORMES DE PISTA

9.1 L’esportista haurà de conèixer als seus gossos i prendre les mesures per controlar-lo en tot moment durant el transcurs de la prova.

9.2 No es permeten agressions físiques ni verbals a gossos propis o aliens.

9.3 L’esportista i els seus gossos hauran de passar per tots els punts de control sense sortir del circuit.

9.4 S’haurà de portar la Línia de tir recollida a la sortida a l’inici de la cursa. Hi haurà uns cartells on s’indicarà quan es pot deixar la línia. En cas que no hi hagi cartell, la línia es podrà deixar anar quan l’espai entre els equips sigui suficient per no interferir en el traçat dels altres corredors.

9.5 Com a norma general, l’esportista no podrà rebre ajuda externa durant la cursa, tret que sigui autoritzat per l’organització.

9.6 En cas d’emergència és obligatori ajudar a l’equip afectat i informar al control més proper.

9.7 En el moment en què un participant vulgui realitzar un avançament haurà d’advertir amb la veu “PAS” per prevenir qualsevol risc entre corredors i gossos. El participant que està sent avançant haurà de facilitar l’avançament sempre que quan no es trobi en una situació de perill. En el cas que no sigui possible deixar espai suficient per avançar el corredor de davant s’haurà d’aturar i subjectar el seu gos per permetre l’avançament.

9.8 L’esportista portarà sempre visible el dorsal, especialment en els punts de control i a l’arribada.

9.9 No es permet portar durant el transcurs de la cursa cap tipus d’auriculars, iPod. Serà automàticament desqualificat/da.

9.10 Si algun esportista abandona haurà d’avisar al control més proper o  la’ organització.

 

RECORREGUT I MARCATGE

10.1. El recorregut estarà marcat amb personal d’organització i amb possibilitats de trams amb cinta de color blanc i vermell, spray al terra de color vermell o carbaça i alguns cartells indicadors. Els trams del recorregut més tècnics, en el cas que fos necessari estaran senyalitzats amb un cartell . En aquests punts extremeu la precaució.

10.2. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els avituallaments i control de pas establert.

10.3. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries.

10.4. L’organització es reserva el dret de suspendre la prova si la integritat física dels corredors està en perill o de variar el recorregut en condicions meteorològiques extremes.

 

“BRÍFING”

11.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” que es farà 10 minuts abans del començament de la cursa, a la línia de sortida.

11.4. En el “brífing” es donaran tots els detalls informatius i tècnics que el corredor necessita conèixer per afrontar el recorregut.

 

RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

12.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

 

PROTECCIÓ DE DADES

13.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

 

DRETS D’IMATGE

14.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.

14.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

15.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

15.2. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa.

 

CATEGORIES

16.1. Es constitueixen cinc categories per al CANICROSS, tant masculí i femení:

-Junior ( de +12 a 18 anys)

-Sénior ( de +18 a 39 anys)

-Veterà ( de 40 a 49 anys)

-Màster ( a partir de 50 anys)

-Gossos petits ( menys de 15 kg )

16.2 S’estableix una única categoría absoluta per al CANIBTT i SCOOTER, tant masculí com femení

MEDI AMBIENT

17.1. Els participants hauran de conservar i preservar el medi en tot moment i limitar-se estrictament a tirar qualsevol tipus de residus, a les zones d’avituallament.